S’inicia el Pla d’Ocupació Municipal dels Hostalets de Pierola 2017

2292

El Pla d’Ocupació, amb un cofinançament entre Diputació de Barcelona i Ajuntament dels Hostalets de Pierola, contempla l’oferta de 15 llocs de treball, en dos torns, durant l’any 2017.

El Pla d’Ocupació 2017 estarà finançat per la Diputació de Barcelona amb una aportació aproximada de 42.000€ i pel propi Ajuntament dels Hostalets de Pierola amb uns 80.000€.

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola obre la convocatòria per a la selecció de 15 llocs de treball en diferents àmbits laborals del consistori. Les ofertes publicades són les següents: Personal de neteja, oficial de segona de paleta, peó d’obres públiques, conductor amb carnet C i auxiliar d’administració.

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits següents:

  • Residir als Hostalets de Pierola i poder-ho demostrar mitjançant l’empadronament d’un mínim de 6 mesos d’antiguitat.
  • Estar inscrit al SOC i al Servei d’Ocupació Local Agafa’t o Laboroteca del Consell Comarcal, un mes abans de la data de publicació de cada oferta al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i trobar-se en situació legal de desocupació en els termes previstos a l’article 208 del RDL 1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de Seguretat Social.
  • Durant els darrers 5 mesos no haver estat beneficiari d’un programa d’experimentació assimilable a Plans d’Ocupació, Escoles-Taller, Tallers d’Ocupació i Cases d’Ofici, o nomenat o contractat com a tècnic de caràcter temporal a un programa d’ocupació o promoció econòmica gestionat per l’Ajuntament i subvencionat per la Generalitat, el Fons Social Europeu, la Diputació de Barcelona, el Ministeri de Treball o alguna altra institució externa, o bé haver estat beneficiari de les beques de formació municipal.
  • Tenir els requisits específics del lloc de treball pel qual s’opta.
  • No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
  • No estar inhabilitat per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
  • No haver participat en els 12 mesos anteriors en un pla d’ocupació i haver-lo abandonat abans de la finalització del decurs del contracte.

Les persones interessades en participar en la convocatòria presentaran sol·licitud conforme al model que es facilitarà al registre de l’Ajuntament o a la pàgina web municipal:

  • Del dia 13 de desembre al 22 de desembre de 2016, pels contractes de treball previstos per al primer torn.
  • Del 13 de juny al 23 de juny de 2017, pels contractes de treball previstos per al segon torn.

Sol·licitud Pla d’Ocupació Local 2017 1r torn

Bases reguladores del procés per cobrir els llocs de treball del Pla d’Ocupació Local dels Hostalets de Pierola:

Comparteix