Pla d’Ocupació Local: Convocatòria d’una plaça de peó de brigada municipal

1496

És objecte de la present convocatòria la selecció d’un lloc de treball del Pla d’Ocupació Municipal 2018 de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola finançat en part per la Diputació de Barcelona, a partir del dia 1 de juliol de 2018 en l’àmbit de la brigada municipal.

Són beneficiaris d’aquest Pla d’Ocupació Local les persones inscrites en el Servei Local d’Ocupació com a demandants d’ocupació. L’execució de la present actuació es durà a terme en el període comprès entre el 1 de juliol de 2018 i el 31 de desembre de 2018.

Requisits per la participació:

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits següents:

  • Estar inscrit al SOC i al Servei d’Ocupació Local Agafa’t o Laborateca del Consell Comarcal, com a mínim, un mes abans de la data de publicació de cada oferta al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i trobar-se en situació de desocupació o atur alhora de l’inici de cadascun dels torns previstos, excepte les persones que estiguin prestant serveis en l’actual pla d’ocupació.
  • Tenir els requisits específics del lloc de treball pel qual s’opta.
  • No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria, per la qual cosa els aspirants es comprometen i s’obliguen a presentar-se a les proves mèdiques necessàries en cada cas, a requeriment de l’Ajuntament. La negativa a presentar-se a les proves mèdiques, suposarà la renuncia dels aspirants a optar al lloc de treball.
  • No estar inhabilitat/da per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
  • Assistir – si escau – a la formació especifica en matèria de seguretat i salut laboral que en cada cas sigui exigible al lloc de treball.

Tota la informació sobre la convocatòria al següent document que es pot visualitzar i descarregar:

Bases del Pla d’Ocupació:

Pots consultar l’edicte a continuació:

Comparteix