Pressupost municipal 2020

1642

Resoltes les al·legacions en el Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, en sessió extraordinària del passat 27 de desembre de 2019, es fa pública la relació de conceptes i partides previstes en el pressupost general per a l’exercici 2020.

A continuació podeu consultar l’anunci del BOPB i les partides d’ingressos i despeses, de conformitat amb allò que estableix l’article 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Comparteix