Anunci: Atorgament de les Ajudes a l’Escolarització 2018-19

1993

Les Ajudes de l’Escolarització de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola beneficien a 308 famílies i es destinen un total de gairebé 52.000€.

Ateses les “Bases per a la convocatòria d’ajuts – en concepte de beques públiques individuals – per a l´escolarització d´Alumnes menors de 25 anys, a centres d`educació infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i centres universitaris, durant el curs 2018/2019, aprovades per la Junta de Govern del dia 27 de setembre de 2018.

Examinades les sol·licituds rebudes per la Regidoria d`Educació, es consideren totes correctes menys tres denegades per entrar fora del termini establert i dues sol.licituds que hi falta documentació i s’estableix un termini de 5 dies per entregar la documentació requerida. Una d’elles entrega la documentació dins del termini establert. L’altre no entrega la documentació i per aquest motiu es considera denegada.

Atès el què disposa l`ordenança reguladora de subvencions, es resol el següent:

Anunci d’atorgament:

Relació d’ajudes:

 

Comparteix