Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i endeutament de l’entitat

L’estabilitat pressupostària de les administracions públiques fa referència a la situació
d’equilibri o superàvit estructural.
S’entén per sostenibilitat financera la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit i deute públic, de conformitat amb el que estableix la LOEPSF i la normativa europea.

Aquests principis estan recolzats pel compliment de tres regles fiscals d’equilibri o superàvit estructural i de límit del deute i de la despesa. A continuació podeu consultar els informes dels darrers períodes disponibles.

ANY 2023
INF_COMPLIMENT ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA PRESSUPOST 2023_18112022
INF_CARREGA FINANCERA – ESTAT DEUTE 2023_18112022

ANY 2022
CERT_PLE_DONAR COMPTE INFORME AVALUACIO ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA – LIQUIDACIO 2022_24052023

ANY 2021
INFORME_AVALUACIÓ ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA – LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2021_09092022
DEC_ALC_2022_473_APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2021_09092022
2021_INFORME INTERVENCIÓ ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA – LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2021_09092022

ANY 2020
INFORME ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA LIQUIDACIÓ 2020

ANY 2019
INFORME ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA LIQUIDACIÓ 2019