Junta de Govern Local

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DESCRIPCIÓ

La Junta de Govern és un òrgan municipal presidit per l’alcalde i integrat per un nombre de regidors i regidores no superior a un terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement des d’alcaldia.

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Formen part de la JGL l’Alcalde i les tres tinences d’alcaldia amb veu i vot:
Gerard Parcerisas Valls (ERC), Jordi Parcerisas Valls (JxH), Gemma Fabrés Casals (ERC)
i Irene Abad Gil (ERC). La resta de govern amb veu: Xavi Alberich Ruiz (ERC), Iolanda Gallardo Magdaleno i Àngels Lorés Otzet (JxH). Secretària: M. Alba Arrufat Vilaginés

ATRIBUCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Les competències atribuïdes a la JGL són les següents (segons la Llei 7/1985, de les Bases del Règim Local: art. 23 i 127)
1. L’aprovació de projectes d’ordenances i de reglaments, inclosos els orgànics, amb excepció de les normes reguladores del Ple i les seves comissions.
2. L’aprovació del projecte de pressupost.
3. L’aprovació dels projectes d’instruments d’ordenació urbanística l’aprovació definitiva o provisional correspongui al Ple.
4. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament al Ple, així com els instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
5. La concessió de qualsevol tipus de llicència, excepte que la legislació sectorial li atribueixi expressament a un altre òrgan.
6. El desenvolupament de la gestió econòmica, autoritzar i disposar de despeses en matèria de la seva competència, disposar de despeses prèviament autoritzades pel Ple i la gestió del personal.
7. Aprovar la relació de llocs de treball, les retribucions del personal d’acord amb el pressupost aprovat pel Ple, l’oferta de treball públic, les bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs de treball, el nombre i règim de personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de l’Ajuntament, sense perjudici del que disposa l’article 99 de la Llei 7/1985, l’acomiadament del personal laboral, el règim disciplinari i les altres decisions en matèria de personal que no estiguin expressament atribuïdes a un altre òrgan.
La composició dels tribunals d’oposicions serà predominantment tècnica, havent de posseir tots els membres un nivell de titulació igual o superior a l’exigit per l’ingrés en les places convocades. El seu president podrà ser nomenat entre els membres de la Corporació o entre el personal al servei de les administracions públiques.
8. El nomenament i cessament dels titulars dels òrgans directius de l’Administració municipal.
9. L’exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seva competència.
10. Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes.
11. Exercir la potestat sancionadora excepte que per llei s’atribueixi a un altre òrgan.
12. Designar als representants municipals en els organismes col·legiats de govern o administració dels ens, fundacions o societats, sigui quina sigui la seva naturalesa, en els que l’Ajuntament participi.
13. Les altres que li corresponguin d’acord amb les disposicions legals vigents.

CALENDARI DE TREBALL
La periodicitat de les sessions de Junta de Govern l’estableix la mateixa Junta i, normalment, l’alcalde la pot variar o establir sessions extraordinàries. A diferència del Ple, les sessions de la Junta no són públiques tot i que, puntualment poden ser-ho.

ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL


ANY 2021

20210113 20210127 20210210 20210224 20210310
20210324 20210331 20210414 20210421 20210505
20210512 20210526 20210602 20210616 20210714
20210728 20210805 20210908 20210929 20211013
20211027 20211124 20211201 20211215