Junta de Govern Local

Descripció

La Junta de Govern és un òrgan municipal presidit per l’alcalde o alcaldessa i integrat per un nombre de regidors i regidores no superior a un terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement des d’alcaldia.

El nomenament dels membres de la Junta de Govern el fa l’alcalde o alcaldessa a través de Decret, del qual es dona compte al Ple en la sessió següent. El caràcter del càrrec de membre de la Junta de Govern és voluntari.

Les atribucions de la Junta de Govern Local són:
a) L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que l’alcalde o altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

La periodicitat l’estableix la pròpia Junta i l’alcalde la pot variar o establir sessions extraordinàries. A diferència del Ple, les sessions de la Junta no són públiques tot i que, puntualment poden ser-ho.
Formen part de la JGL
Alcalde i les tres tinences d’alcaldia amb veu i vot:
Gerard Parcerisas, Jordi Parcerisas, Gemma Fabrés i Irene Abad
La resta de govern amb veu:
Xavi Alberich, Iolanda Gallardo i Àngels Lorés.
Secretària:
M. Alba Arrufat

JUNTES DE GOVERN LOCAL 2022
20220128 (pública)

JUNTES DE GOVERN LOCAL 2021 (aa/mm/dd)
20210113 20210127 20210210 20210224 20210310
20210324 20210331 20210414 20210421 20210505
20210512 20210526 20210602 20210616 20210714
20210728 20210805 20210908 20210929 20211013
20211027 20211124 20211201 20211215