Plens

Plens municipals de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola

El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el govern del poble. Està format pels 11 regidors i regidores escollits democràticament a les eleccions municipals. Està presidit per l’alcalde amb l’assistència de la secretària i l’interventor de la corporació.

D’acord amb el resultat de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, el Ple està compost per:
Govern: Gerard Parcerisas Valls (ERC), Daniel Vendrell Domíngez (Sumem), Gemma Fabrés Casals (ERC), Carme Zaragoza Otón (Sumem), Toni Solsona Ruiz (ERC), Albert Baron Baron (Sumem) i Amparo Treig Vidiella (ERC). Oposició: Jordi Parcerisas Valls (JxH), Àngels Lorés Otzet (JxH), Françoise Antolinos Jiménez (JxH) i Xavier Coll Miralles (JxH).

Competències del Ple municipal d’acord amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya:
• Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
• Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada; la creació d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.
• L’aprovació inicial del planejament general del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics.
• Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
• Crear i regular òrgans complementaris.
• Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
• Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
• Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
• Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
• Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
• Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
• Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
• La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
• Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
• L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
• L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: 1. Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost; 2. Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
• Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
• Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
• Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

En l’actual mandat, s’estableix que les sessions ordinàries se celebren el segon dimecres de cada dos mesos a les 19.30 hores, a la Sala de Plens situada a l’auditori Cal Figueres i estan obertes a la participació de tothom qui vulgui intervenir un cop finalitzats els punts de l’Ordre del dia. Al llarg de l’any es convoquen altres sessions extraordinàries amb temes que, per qüestions administratives i d’urgència, no permeten esperar a la següent sessió ordinària.

Segons l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, les funcions de l’alcalde són les següents:
1. L’alcalde és el president de la corporació i té, en tot cas, les atribucions següents:
1. Dirigir el govern i l’administració municipals.
2. Representar l’ajuntament.
3. Convocar i presidir les sessions del ple, de la junta de govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
4. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
5. Dictar bans.
6. Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes al pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat de les de tresoreria que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
7. Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concurs de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques,
8. Exercir el comandament superior de tot el personal de la corporació.
9. Exercir el comandament de la policia municipal, així com el nomenament i la sanció dels funcionaris que utilitzin armes.
10. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
11. Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
12. La iniciativa per proposar al ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcaldia.
13. Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediatament al ple.
14. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat sigui atribuïda a altres òrgans.
15. Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost
16. Atorgar les llicències quan així ho disposin les ordenances.
17. Ordenar la publicació, execució i acompliment dels acords de l’ajuntament.
18. Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.
19. També correspon a l’alcalde el nomenament dels tinents d’alcalde.
20. L’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions del ple i de la junta de govern i les esmentades als apartats 1, 5, 7, 9 i 10 del punt 1 d’aquest article.

Des del 15 de gener del 2020, les sessions plenàries queden registrades en vídeo acta digital. Una eina de l’empresa Smartis que permet cercar i consultar qualsevol de les intervencions fetes públiques i que inclou accés als punts de l’ordre del dia d’una forma àgil i directe.

CONVOCATÒRIES, ORDRES DEL DIA, ACTES I RESUMS DELS PLENS
A continuació accedeix a la sessió plenària que desitgis i consulta la vídeo acta amb accés directe a l’ordre del dia, la convocatòria i també al resum del ple.

Ple 15 de maig 2024

Ple 13 de març 2024

Ple 28 de febrer 2024

Ple 17 de gener 2024

Ple 13 de desembre 2023

Ple 22 de novembre 2023

Ple 8 de novembre 2023

Ple 19 d’octubre 2023

Ple 13 de setembre 2023

Ple 31 de juliol 2023

Ple 12 de juliol 2023

Ple 28 de juny 2023

Ple 17 de juny 2023

Ple 17 de maig 2023

Ple 2 maig 2023

Ple 12 d’abril 2023

Ple 15 març 2023

Ple 8 març 2023

Ple 1 febrer 2023

Ple 18 gener 2023

Ple 23 desembre 2022

Ple 23 novembre 2022

Ple 16 novembre 2022

Ple 19 octubre 2022

Ple 14 setembre 2022

Ple 13 juliol 2022

Ple 8 juny 2022

Ple 11 maig 2022

Ple 13 abril 2022

Ple 9 març 2022

Ple 28 gener 2022

Ple 12 gener 2022

Ple 1 desembre 2021

Ple 17 novembre 2021

Ple 20 octubre 2021

Ple 6 octubre 2021

Ple 8 setembre 2021

Ple 6 agost 2021

Ple 14 juliol 2021

Ple 16 juny 2021

Ple 19.5.21

Ple 3.3.21

Ple 10.2.21

Ple 20.1.21

Ple 31.12.20

Ple 17.12.20

Ple 25.11.20

Ple 11.11.20

Ple 14.10.20

Ple 9.9.2020

Ple 26.8.2020

Ple 8 juliol 2020

Ple 1 juliol 2020

Ple 21 de maig

Ple 19 de febrer

Ple 15 gener de 2020

Ple 27 de desembre

Ple extraordinari 20.11.2019

Ple ordinari 13.11.2019

Ple 21 d’octubre

Ple 9 d’octubre

Ple Ordinari 5.9.2019

Ple Ordinari 31 juliol

Ple del cartipàs (17 juliol 2019)

Ple 11 de juny 2019

Ple Ordinari 30 de maig 2019

Ple Extraordinari 13 de maig

Ple Extraordinari 30 abril 2019